سفارش تبلیغ
صبا
کشت در دشت هموار می روید و نه درسنگلاخ ؛ همین گونه حکمت در دل فروتن آباد و بارور می شود، نه در دل متکبّر سرکش . [امام کاظم علیه السلام]

وظایف شغل / پست فوق الذکر براساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ: …….. به تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ، به شرح زیر تعیین می گردد :

جمع‌آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای موردنیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان .

شناخت ،‌دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان .

مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان .

انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان .

اجرا و پیگیری و نظارت براعمال مفاد آئین نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده درحیطه وظایف .

تشکیل وشرکت در جلسات وکمیته های علمی ، تخصصی،‌اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف .

انجام بازدید و نظارت مستمر وروزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهای عمل وز ایمان ـ بخشها ـ تأسیسات آب و فاضلاب و آشزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ـ سرویسهای بهداشتی و رختشویخانه .

نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع‌آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

برنامه ریزی نظارت وپیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا وبهره برداری مناسب از سیستم گرمایش وسرمایش (تهویه) بیمارستان .

نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی وشستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی.

کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی از قمستهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب ـ فاضلاب.

پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط.

نظارت برشرایط بهداشت‌، حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان .

برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان .

برنامه ریزی درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

برنامه ریزی نظارت وپیگیری گندزدایی ـ سم پاشی قمستهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی وزیست محیطی.

نظارت برامر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشویخانه .

پیگیری انجام‌آزمایشات و معاینات کارکنان بطور کلی وخصوصاً در معرض عوامل زیان آور از جمله : پرتوکاران و رفع نواقص ایمنی و حفاظتی بخش پرتوپزشکی .

تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان .

نظارت و کنترل وییگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه .

ثبت فعالیتها وتنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی .

ارسال یک نسخه از گزارش ماهانه اقدامات اصلاحی به معاونت بهداشتی دانشگاه

انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط